Prečo darovať 2% práve eRku?

  • ...aby sme mohli rozdávať ešte viac detských úsmevov a robiť kvalitnejšie stretnutia detí a animátorov na rôznych územiach na Slovensku
  • aby sme mohli pomáhať deťom robiť kroky k ich osobnej zrelosti, rozvíjať v nich talenty a spolu objavovať nové priateľstvá v spoločenstve detí
  • aby sme mohli pripravovať viac vzdelávacích a formačných podujatí pre členov, a tak zlepšovať úroveň neformálneho vzdelávania mladých

Údaje eRko – HKSD Územie Nitra

Názov: eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí Územie Nitra

Adresa: Rabčekova 4, 949 07 Nitra

Právna forma: občianske združenie

IČO: 00605093/0102

Postup

Som právnická osoba (Termín do: 31.3.2017)

V daňovom priznaní pre právnické osoby sú uvedené rubriky na poukázanie 2% z dane v prospech 3 prijímateľov.

Do daňového priznania vpíšte identifikačné údaje eRka.

Poukázať 2% z dane môžete ak vaše 2% z dane činia minimálne 8 € pre každého prijímateľa (ak je to menej, právnické osoby nemôžu poukázať 2% z dane).

ZMENA – Poukázať 2% z dane môžete ak najneskôr do lehoty na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie 2016 (31.3.2017) poskytnete dar v sume zodpovedajúcej 0,5% daňovej povinnosti organizácii nezaloženej na podnikanie (tento dar môže dať právnická osoba akejkoľvek organizácii). V opačnom prípade správca dane zníži poukazovaný podiel dane na 1%.

Riadne vyplnené daňové priznanie doručte do 31. 3. 2017 na daňový úrad podľa miesta sídla vašej firmy.

Som zamestnanec (Termín do: 30.4. 2017)

Ste zamestnanec a Váš zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie zaplatených preddavkov na daň.

Požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň (do 15.2.2017) a vystavenie tlačiva Potvrdenie o zaplatení dane 2016. Uvádza sa zdaňovacie obdobie, za ktoré sa platí daň (treba uviesť rok 2016). Z tejto sumy si vypočítajte 2% z vašej dane (celková výška dane/100*2).

Ak sú Vaše 2 % minimálne 3 €, môžete ich celé alebo časť z nich venovať eRku. Napíšte výšku vašich 2 % z dane do tlačiva Vyhlásenie o poukázaní sumy.

Obe tieto tlačivá, teda Potvrdenie o zaplatení dane 2016 spolu s Vyhlásením o poukázaní sumy doručte do 30. 4. 2017 na daňový úrad podľa miesta trvalého pobytu – osobne alebo poštou.

Podávam sám daňové priznanie (Termín do: 31.3.2017)

V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú uvedené rubriky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa.

Výška poukazovanej sumy musí byť minimálne 3 €.

Do daňového priznania vpíšte identifikačné údaje eRka.

Riadne vyplnené daňové priznanie doručte do 31. 3. 2017 na daňový úrad podľa miesta vášho trvalého bydliska.

Som dobrovoľník - môžem dať 3%

Pokiaľ ste ako dobrovoľník vykonávali v roku 2016 v ktorejkoľvek organizácii (občianskom združení a pod.) dobrovoľnícku činnosť v rozsahu minimálne 40 hodín –  máte právo rozhodnúť až o 3% zo svojej dane (nielen 2%).

Ako na to

Treba si od organizácie – prijímateľa vašej dobrovoľníckej činnosti, vypýtať potvrdenie o tom, že ste pre nich túto prácu vykonávali. V potvrdení musí byť uvedený rozsah hodín (min.40h.) a obsah práce, ktorú ste vykonávali.

Detailné inštrukcie k poukázaniu 3% v eRku (.pdf)

Dobrovoľník nemusel odpracovať 40 hodín výlučne v prospech iba 1 organizácie, či jednotlivca počet minimálne 40 hodín tak môže “vyskladať” aj z viacerých Potvrdení od viacerých organizácií a jednotlivcov (napr. v 4 organizáciách po 10 hod.) – spolu to však musí tvoriť minimálne 40 hodín.

Rozdaj 2% pre eRko!

Áno, potrebujeme práve Teba! Pridaj sa do Propagačného tímu a pomôž šíriť kampaň 2% pre eRko. Je to veľmi jednoduché a môžeš pomôcť dobrej veci :)

Kontakt

V prípade otázok alebo problémov nás môžete kontaktovať na 0915 780 924, alebo prostredníctvom e-mailu na 2percenta@erko.sk.

Banner pre web

web_750x250_zlte

Facebook Cover Photo

fb1_novy_link

„Vyčarujte úsmev“ poslaním 2% do eRka!

Vďaka Vašej finančnej pomoci môžu byť podporované celoslovenské aktivity eRka, publikovať jediný katolícky časopis na Slovensku pre deti od 6 do 10 rokov (Rebrík), metodické materiály, podujatia v regiónoch a ďalšie.

„Vyčarujte úsmev“ poslaním 2% do Územia!

Prostredníctvom Vašich 2% z dane dokážeme zabezpečiť kvalitnejšie stretká s deťmi vo farnostiach v našom území, metodické materiály pre vedúcich na stretkách, organizovať podujatia pre deti aj vedúcich a ďalšie.

O 2% …

Mechanizmus podpory občianskych aktivít. Je to zároveň možnosť pre vás, platcov dane, rozhodnúť o účele použitia časti svojich odvodov a priamo podporiť vami vybrané občianske združenie.

Jednej z organizácii, ktorá je zaregistrovaná Notárskou komorou SR v centrálnom zozname prijímateľov. Vybrať si môžete z organizácii, ktoré sa venujú niektorej z nasledujúcich činností: rozvoj a ochrana duchovných hodnôt, ochrana ľudských práv, ochrana a tvorba životného prostredia, ochrana a podpora zdravia a vzdelávania, podpora športu detí, mládeže a zdravotne postihnutých občanov, poskytovanie sociálnej pomoci, zachovanie prírodných a kultúrnych hodnôt.

Viac na www.rozhodni.sk.

Od roku 2002 zákon č. 561/2001 Z.z. o daniach z príjmov umožňoval fyzickým osobám rozhodnúť o 1% z nimi zaplatenej dane. Občania tak mali možnosť vybrať si jednu z registrovaných mimovládnych neziskových organizácii a poukázaním 1% z dane podporiť činnosť tých, ktorých prácu považujú za potrebné a užitočné.

Od roku 2004 do 2010 poukazovali fyzické osoby a aj právnické osoby 2% z dane

Od roku 2010 Právnické osoby poukazujú 1,5%, ale keď dajú dar vo výške 0,5%, tak môžu poukázať 2% z dane

Od roku 2012 Fyzické osoby poukazujú 2%, ale keď odpracujú 40 dobrovoľníckych hodín, tak môžu poukázať až 3%

Od roku 2016 Právnické osoby poukazujú 1%, ale keď dajú dar vo výške 0,5%, tak môžu poukázať 2% z dane